ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

БЕРЕЗІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ

Структура

освітньої програми

Березівської ЗОШI-IIIступенів

Розділ 1. Призначення школи та засоби його реалізації

Розділ 2. Опис моделі випускника школи

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу школи

Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування

Розділ 5. Особливості організації освітнього процесу

Розділ 6. Показники (вимірники) реалізації освітнього процесу

Розділ 7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Сьогодні освіта вже не підготовка до життя, а спосіб життя. Завдання школи полягає у формуванні глобальної компетентності учня, необхідної кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. Глобально компетентні люди мають застосовувати такі якості, характеристики і здібності, щоб не лише вивчати навколишній світ, а й жити в ньому. Педагогам, щоб допомогти учням стати глобально компетентними, потрібно не тільки розвивати ці якості у собі, а й шукати способи їх розвитку в учнів. За експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями.

Потужну державу і конкурентну економіку забезпечить згуртована спільнота творчих людей, відповідальних громадян, активних і підприємливих. Саме таких повинна готувати середня школа України. Центральне місце в системі освіти належить середній школі. В школі ще можна вирівняти дисбаланс у розвитку дітей. Світогляд закладається саме в сім’ї та школі. У школі формується особистість, її громадянська позиція та моральні якості. Тут вирішується, чи людина захоче і чи зможе навчатися впродовж життя.

Пріоритетного значення в розбудові нової школи набуває завдання формувати в учнів систему загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) та соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність). У центрі освіти має перебувати виховання в учнів відповідальності за себе, за добробут нашої країни. У здійсненні виховного процесу мають ураховуватися такі організаційні орієнтири:

· виховання не зводиться до окремих виховних занять;

· до створення виховного середовища залучається весь колектив школи;

· учитель є взірцем людини вихованої, своїм прикладом він надихає і зацікавлює дитину;

· у плануванні діяльності враховуються індивідуальні нахили і здібності кожної дитини, створюються належні умови для їх реалізації;

· співробітництво з позашкільними закладами освіти;

· активне залучення до співпраці психологів і соціальних педагогів;

· налагодження постійного діалогу з батьківською спільнотою.

Розділ 1.Призначення школи та засіб його реалізації.

Березівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів знаходиться в комунальній власності Березівської територіальної громади, підпорядкована відділу освіти Житомирської райдержадміністрації, виконує державне замовлення, керуючись Статутом школи та нормативними документами про школу.

Педагогічна діяльність в школі спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальноосвітній навчальний заклад», виконання діючих програм та Державних стандартів, реалізацію планів реформування освіти, підвищення науково – теоретичного та методичного рівня навчально-виховної роботи, розвиток творчої індивідуальності вчителів, впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду та реалізацію проблемної теми «Ефективність інновацій в освіті».

Сучасна школа висуває нові орієнтири в навчально-виховній діяльності і ставить нові завдання перед учителем і учнем, вимагаючи формування людини нового типу – творця, проектувальника свого життя. Для виживання в новому світі має бути сформована ініціативна, креативна, конкурентоздатна особистість, яка не боїться жити, змінюватися і змінювати навколишнє середовище, здатна до саморозвитку, має бажання і спроможність реалізувати себе творчо.

Сьогодення ставить перед школою чимало завдань, але якими б вони не були незмінними, незмінним залишається одне – велика повага і любов до дітей, творчий підхід до навчання і виховання. Сучасний етап підготовки дітей до життя полягає в переорієнтації її змісту від суто навчального до розвивально –соціального, саме він забезпечує формування творчої особистості. Навчання має бути свідомим, активним, а головне цікавим. Дитина має отримувати знання як інструмент для розв’язання життєвих проблем. І саме творча діяльність дасть змогу повною мірою розкрити природні здібності дитини.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання, як стрижневі основоположні, що відповідають як навчальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Колектив школи працював і працює над формуванням у молодого покоління патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку і захисту національних інтересів і цілісності, незалежності України.

Оновлення педагогічного процесу в сучасній школі визначає нові вимоги до діяльності вчителя. Щоб закріпити прорив до нової гуманістичної національної школи й держави, суспільству потрібно плекати особистість учителя. Це має бути не лише фахівець, а людина культури, творчий педагог, здатний до розвитку талантів дитини, збереження її індивідуальності.

У відповідності до чинного законодавства загальноосвітній навчальний заклад здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти:

I ступінь - початкова загальна освіта;

II ступінь - основна загальна освіта;

III ступінь - середня (повна) загальна освіта.

Призначення кожного ступеня навчання визначається Типовим положенням про загальноосвітній навчальний заклад та окреслено у відповідних освітніх програмах.

Інструментом створення якісної нової освіти є інноваційна діяльність, пошук нових моделей, виявлення нових творчих можливостей вчителів.

У навчальному закладі створені та функціонують: предметні методичні об’єднання, творчі групи, психологічна та соціальна служба.

Ефективному управлінню якості освітньої діяльності в школі сприяють система ІСУО та програма КУРС Школа.

Розділ 2. Опис "моделі" випускника школи

Випускник нашої школи - особистість - цілісна, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення;

патріот - з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини;

інноватор - здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

Освітній процес у школі спрямований на формування у випускника школи ключових компетентностей необхідних для успішної життєдіяльності:

· вільне володіння державною мовою;

· здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;

· математична компетентність;

· компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

· інноваційність;

· екологічна компетентність;

· інформаційно-комунікаційна компетентність;

· навчання впродовж життя;

· громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

· культурна компетентність;

· підприємливість та фінансова грамотність;

· готовність до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці.

Усі перелічені компетентності однаково важливі й взаємопов’язані. Кожну з них діти набувають під час вивчення різних предметів на всіх етапах освіти. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читати і розуміти прочитане, висловлювати думку усно і письмово, критично мислити, здатність логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення, конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект, здатність співпрацювати в команді.

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу школи

Важливим завданням нашої школи є розвиток пізнавальної активності учнів, забезпечення максимального розвитку природних здібностей кожної дитини, виховання в них бажання працювати творчо, поповнювати та вдосконалювати свої знання, підтримка потреби учнів до постійної самореалізації.

Враховуючи призначення і місце школи в освітньому просторі села школа працює над досягненням таких цілей та задач:

· забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

· гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

· створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

· формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

· забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів.

Етапи роботи над науково-методичною проблемою закладу «Ефективність інновацій в освітньому процесі»:

2015-2016 н.р.

І етап – Реалізація змісту Державних стандартів як засіб творчого розвитку особистості учня.

2016-2017 н.р.

ІІ етап – Дієвість особистісно-компетентної освіти – умова реалізації інноваційного змісту освіти.

2017-2018 н.р.

ІІІ етап – Мотивація до навчання – шлях до самореалізації особистості учня.

2018-2019 н.р.

ІV етап – Створення умов для формування національно свідомої особистості.

2019-2020 н.р.

V етап – Узагальнення та підбиття підсумків роботи над проблемною темою.

Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у школі, є робочий навчальний план, що складений на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Зміст навчального плану є механізмом реалізації змісту освіти та одним із засобів формування "моделі" випускника кожного ступеня навчання.

Робочі навчальні плани складено відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 1/9-254.

У Березівській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів буде навчатися 153 учні у 1 – 11 класах, а саме у 1 класі – 17 учнів, у 2 класі – 18 учнів, у 3 класі – 11 учнів, у 4 класі – 13 учнів, у 5 класі – 12 учнів, у 6 класі – 22 учні, у 7 класі – 13 учнів, у 8 класі – 17 учнів, у 9 класі – 12 учнів, у 10 класі – 5 учнів, у 11 класі – 11 учнів.

Для початкової школи навчальний план складено згідно наказу МОН від 20.08.2018р. № 407. Для основної школи – згідно наказу МОН від 20.08.2018р. № 405. Для старшої школи – згідно наказу МОН від 20.08.2018 року № 406 та наказу МОН від 20.08.2018р. №408.

Для початкової школи було виділено додаткові години на предмети інваріантної складової таку кількість годин: 1 кл. – 1 год., 2 кл. – 1 год. , 3 кл. – 1 год., 4 кл. – 1 год.

Для основної школи було виділено години на курс за вибором: Історія рідного краю – 7 – 9 кл. по 0,5 год. (всього – 1,5 год.), російська мова – 5-9 кл. – 1 год. (всього – 5 год.), на відпрацювання годин з предметів інваріантної складової: у 5 класі – з української мови – 0,5 год., у 6 класі – з української мови – 0,5 год., з німецької мови – 1 год., у 7 класі – з української мови – 0,5 год., у 5 класі – з математики – 1 год.,у 6 класі – з німецької мови – 1 год., у 6 класі –з англійської мови – 1 год., у 8 класі – з математики – 1 год., у 9 класі – з математики – 0,5 год.

Для старшої школи було виділено години на курс за вибором: Історія рідного краю – 10 – 11 кл. по 0,5 год. (всього – 1 год.), на відпрацювання годин з предметів інваріантної складової: у 10 класі – із зарубіжної літератури – 0,5 год., з математики – 1 год., з англійської мови – 1 год., з німецької мови – 1 год., в 11 класі – з математики – 2 год., з фізики – 1 год., з української мови – 1 год., із зарубіжної літератури – 1 год., з хімії – 1 год., на факультативи: в 11 класі – з української мови – 1 год., з біології – 1 год., з історії України – 1 год.

Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

Навчальний план

для початкової школи

з українською мовою навчання

Березівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

на 2018-2019 навчальний рік

Навчальні плани згідно наказів МО України
Додаток №2 до наказу МОН від 20.04.2018р. №407
Предмет
І\17 ІІ\18 ІІІ\11 ІV\13
Інваріантна складова
Українська мова 7 7 7 7
Німецька мова 2 2 2
Англійська мова 2
Російська мова 2 2 2
Математика 4 4 4 4

Природознавство

2 2 2

Я досліджую світ

3
Я у світі
1 1
Мистецтво
2 1 1 1
Фізична культура
3 3 3 3
Трудове навчання/ Художня праця
1 1 1
Дизайн і технології
1
Основи здоров’я
1 1 1
Інформатика
1 1 1
Разом
19+3 21+3 22+3 22+3
Варіативна складова
Музичне мистецтво
1 1 1
Російська мова
1
Всього
23 25 26 26

Навчальний план

для класів основної школи

Березівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

на 2018-2019 навчальний рік

Навчальні плани згідно наказів МО України
Додаток №10 до наказу МОН від 20.04.2018р. №405
Предмет
V\12 VІ\22 VІІ\13 VІІІ\17 ІХ\12
Інваріантна складова
Українська мова 3,5+0,5 3,5+0,5 2,5+0,5 2+1 2
Українська література 2 2 2 2 2
Англійська мова 2 2 2 2 2
Німецька мова 3 2+1 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Математика 4+1 4 4+1 4 4+0,5
Інформатика 1 1 1 2 2
Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Географія 2 2 2 1,5
Природознавство 2
Біологія
2 2 2 2
Фізика
2 2 3
Правознавство
1
Хімія
1,5 2 2
Музичне мистецтво
1 1 1
Мистецтво
1 1
Образотворче мистецтво
1 1 1
Основи здоров’я
1 1 1 1 1
Фізична культура
3 3 3 3 3
Трудове навчання, технології
2 2 1 1 1
Разом (без фізичної культури)
25,5+1,5+3 27,5+1,5+3 29+1,5+3 29,5+1+3 31+0,5+3
Варіативна складова
2,5 2,5 3 2,5 2
Курси за вибором:
1 1 1,5 1,5 1,5
Російська мова
1 1 1 1 1
Історія рідного краю
0,5 0,5 0,5
Всього
31 33 35 35 36

Навчальний план

для класів старшої школи

Березівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

на 2018-2019 навчальний рік

Навчальні плани згідно наказів МО України
Додаток №2 від 20.04.2018р. №408 Додаток №3 20.04.2018р. №406
Предмет
Х\5

ХІ\11

Інваріантна складова
Українська мова 2 1+1
Українська література 2 2
Німецька мова 2+1 3
Англійська мова 2+1 3
Зарубіжна література 1+0,5 1+1
Математика 3+1 3+2
Інформатика 1,5 1
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Людина і світ 0,5
Громадянська освіта 2
Географія 1,5
Біологія і екологія
2 1,5
Екологія
0,5
Фізика
3 2+1
Астрономія
0,5
Хімія
1,5 1+1
Фізична культура
3 2
Технології
1,5 1
Захист Вітчизни
1,5 1,5
Економіка
1
Художня культура
0,5
Разом (без фізичної культури)
29+3+3,5 26,5+6+2
Варіативна складова
4 9,5
Курси за вибором:
0,5 0,5
Історія рідного краю
0,5 0,5
Гранично допустиме навантаження на учня:
33 33
Факультативи:
- 3
Українська мова
- 1
Історія України
- 1
Біологія
- 1
Всього
36 38

Розділ 5.Особливості організації освітнього процесу

В школі працює 22 педагогічні працівники. З них: 19 вчителів, практичний психолог, педагог – організатор та бібліотекар.

18 вчителів – мають вищу освіту.

1 вчитель – середню спеціальну.

Вчителів «вищої категорії» - 9

- І категорії – 6

- ІІ категорії – 3

- «спеціалісти» - 2

- бакалавр - 1

Вчитель методист – 1. Старших вчителів – 6.

В школі навчається 152 учні:

Учнів 1 – 4 класів – 60

5 – 9 класів – 76

10 – 11 класів – 16

Під опікою – 5 чоловік.

Харчується безкоштовно – 67 чоловік, 85 – за кошти батьків.

Підвозяться 6 дітей з села Дубовець та 38 дітей з військового містечка №115.

Школа працює за п’ятиденним робочим тижнем, вихідні дні - субота і неділя.

Відповідно до Закону України ,,Про освіту” тривалість уроку в 2-4 класах встановлюється 40 хвилин, в 1 класах - 35 хвилин, в 5-11 – 45 хвилин. Тривалість перерв, під час яких не відбувається харчування школярів – 10 хв., під час яких учні харчуються – 20 хв.

Початок занять у 1-11 класах о 830 год.

Відповідно ЗаконуУкраїни ,,Про освіту” кожен навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань.

Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри та режим роботи) встановлюються навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням освіти і науки Білоцерківської міської ради. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі проводяться факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

Згідно статті 12 р.ІІ Закону України ,,Проосвіту” навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної та старшої школи, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Навчальна практика та навчальні екскурсії для учнів 1-8, 10 класів, згідно рішення педагогічної ради проводяться протягом навчального року.

Зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти здійснюється без конкурсу відповідно до території обслуговування, яка закріплена сільською радою чи її виконавчим комітетом та у відповідності з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року №367.

Поділ класів на групи при вивченні інформатики здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 зі змінами внесеними наказом № 921 від 17.08.2012 та № 401 від 08.04.2016.

Структура 2018-2019 навчального року у Березівській ЗОШ І-ІІІ ступенів:

І семестр – з 03.09.2018р. по 29.12.2018р.

ІІ семестр – з 14.01.2019р. по 31.05.2019р.

Канікули:

1) з 29.10.2018р. по 04.11.2018р.

2) з 29.12.2018р. по 13.01.2019р.

3) з 25.03.2019р. по 31.03.2019р.

Розклад роботи шкільних гуртків

Дні Назва гуртка Клас Час проведення Хто проводить
Середа Вокально - хоровий 1-5 1510 – 1610 Дем’янчук А.А.
Понеділок Вокально - хоровий 6-11 1510 - 1610 Дем’янчук А.А.
Понеділок Джура 5-10 1510 – 1710 Григорчук І.О.
Середа Творча майстерня 1-5 1315 – 1515 Григорчук І.О.

Розклад роботи позашкільних гуртків

Дні Назва гуртка Клас Час проведення Хто проводить
Вівторок, четвер Джура (клуб Сатурн) 4-8 1500 – 1700 Веселовська В.В.
Середа, П’ятниця Футбольний (клуб Орбіта) 5-11 1510 – 1730 Дем’янчук А.А.

Розклад факультативів

Дні Предмет Клас Час проведення Хто проводить
Понеділок Історія 11 740 – 825 Герасимчук О.С.
Середа Біологія 11 740 – 825 Божок В.А.
П’ятниця Укр.мова 11 740 – 825 Захарова Т.А.

Розділ 6. Показники (вимірники) реалізації освітнього процесу

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/ вчителька у рамках кожної галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями з обов’язковими результатами навчання, визначеними Державним стандартом початкової освіти.

Упродовж навчання учні опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє стимулюванню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин і корекції у знаннях, уміннях і навичках.

Згідно закону «Про освіту» метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності". Результатами навчання в основній школі через опанування учнями 5-9 класів навчальних програм з предметів, що представляють всі освітні галузі, є формуванняключових компетентностей(це- динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Тобто формується ядро знань, на яке будуть накладатись уміння цими знаннями користуватися, цінності та навички, що знадобляться випускникам української школи в професійному та приватному житті), які структуруються за такими компонентами, як: уміння, ставлення та навчальні ресурси, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності:

1.Спілкування державною(і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2.Спілкування іноземними мовами.Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3.Математична грамотність.Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4.Компетентності в природничих науках і технологіях.Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5.Інформаційно-цифрова компетентністьпередбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6.Уміння навчатися впродовж життя.Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7.Соціальні і громадянські компетентності.Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8.Підприємливість.Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9.Загальнокультурна грамотність.Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10.Екологічна грамотність і здорове життя.Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Наскрізні лінії

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; вони враховуватимуться при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

1. Для наскрізної лінії«Екологічна безпека та сталий розвиток»– це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.

2. Метою вивчення наскрізної лінії«Громадянська відповідальність»є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

3. Завданням наскрізної лінії«Здоров'я і безпека»є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

4. Вивчення наскрізної лінії«Підприємливість і фінансова грамотність»забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Розділ 7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Реалізація змісту освіти у школі та досягнення прогнозованого результату її роботи забезпечується програмно-методичним матеріалом, що відповідає Переліку навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти І,ІІ,ІІІ ступенів, затвердженого наказами МОН від 20.04.2018 №407, від 20.04.2018 №405, від 20.04.2018 №406, від 20.04.2018 №408 та Типовій освітній програмі для початкової школи, розробленої під керівництвом О.Я.Савченко для 1 класу.

Форми організації освітнього процесу

Основними формами організації освітнього процесу в закладі є різні типи уроку:

· формування компетентностей;

· розвитку компетентностей;

· перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

· корекції основних компетентностей;

· комбінований урок, інклюзивне навчання, індивідуальне навчання, екстернат.

Під час організації освітнього процесу педагогічні працівники використовують різні форми роботи, а саме: екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, уроки-конференції, відео-уроки, проектне навчання, бінарні уроки тощо. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Кiлькiсть переглядiв: 161

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.