Березівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів знаходиться в комунальній власності Березівської територіальної громади, підпорядкована відділу освіти Житомирської райдержадміністрації, виконує державне замовлення, керуючись Статутом школи та нормативними документами про школу.

Педагогічна діяльність в школі була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальноосвітній навчальний заклад», виконання діючих програм та Державних стандартів, реалізацію планів реформування освіти, підвищення науково – теоретичного та методичного рівня навчально-виховної роботи, розвиток творчої індивідуальності вчителів, впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду та реалізацію проблемної теми «Ефективність інновацій в освіті».

В 2018-2019 н.р. в школі навчалося 152 учні. Навчально-виховний процес здійснювало 20 педагогів. З 19 вчителів – предметників 18 мають вищу освіту, рівно половина – вчителі «Вищої категорії», «Старших вчителів» – 7, «Вчитель методист» – 1.

Сучасна школа висуває нові орієнтири в навчально-виховній діяльності і ставить нові завдання перед учителем і учнем, вимагаючи формування людини нового типу – творця, проектувальника свого життя. Для виживання в новому світі має бути сформована ініціативна, креативна, конкурентоздатна особистість, яка не боїться жити, змінюватися і змінювати навколишнє середовище, здатна до саморозвитку, має бажання і спроможність реалізувати себе творчо.

Відчуваючи вимоги часу, потреби суспільства, сучасної дитини. Березівська ЗОШ втілює ідеї педагогіки життєтворчості в реальне життя шляхом перебудови свідомості, відносин організації нового життєвого простору, відбувається переосмислення цінностей, долаються стереотипи, педагогічного мислення здійснюються глибинні системні перетворення, що стосуються всіх аспектів реформування навчально-виховного процесу.

Актуальність інноваційної політики в освітній сфері, переведення системи освіти на інноваційний шлях розвитку, зумовило вибір проблеми над якою працює вже 5 рік наша школа, а саме «Ефективність інновацій в освіті»:

2015-2016 н.р.

І етап – Реалізація змісту Державних стандартів як засіб творчого розвитку особистості учня.

2016-2017 н.р.

ІІ етап – Дієвість особистісно-компетентної освіти – умова реалізації інноваційного змісту освіти.

2017-2018 н.р.

ІІІ етап – Мотивація до навчання – шлях до самореалізації особистості учня.

2018-2019 н.р.

ІV етап – Створення умов для формування національно свідомої особистості.

2019-2020 н.р.

V етап – Узагальнення та підбиття підсумків роботи над проблемною темою.

Розвитку творчої особистості як учителя так і учня, створення умов для повноцінного інтелектуального, духовного, фізичного розвитку всіх учасників навчального процесу шляхом подолання усталених стереотипів, застарілих підходів є головним завданням школи.

Сьогодення ставить перед школою чимало завдань, але якими б вони не були незмінними, незмінним залишається одне – велика повага і любов до дітей, творчий підхід до навчання і виховання. Сучасний етап підготовки дітей до життя полягає в переорієнтації її змісту від суто навчального до розвивально –соціального, саме він забезпечує формування творчої особистості. Навчання має бути свідомим, активним, а головне цікавим. Дитина має отримувати знання як інструмент для розв’язання життєвих проблем. І саме творча діяльність дасть змогу повною мірою розкрити природні здібності дитини.

Важливим завданням нашої школи є розвиток пізнавальної активності учнів, забезпечення максимального розвитку природних здібностей кожної дитини, виховання в них бажання працювати творчо, поповнювати та вдосконалювати свої знання, підтримка потреби учнів до постійної самореалізації.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання, як стрижневі основоположні, що відповідають як навчальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Час змінюється, сьогодення потребує підвищення якості освіти – це і стало провідною метою освітньої реформи НУШ. Виклики часу зумовили розроблення Концепції «Нова українська школа» – документ, який проголошує збереження цінностей дитинства, необхідність гуманізації навчання, особистісного підходу, розвитку здібностей учнів, створення навчально – предметного середовища, що в сукупності, забезпечують психологічний комфорт і сприяють вияву творчості дітей. Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання, впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

Приорітетне значення в розбудові нової школи має завдання щодо формування в учнів системи загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) та соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови та культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність). Центральним в освіті має виховання в учнів відповідальності за себе, за добробут нащої країни. «Освітчені українці всебічно розвинені, відповідальні громадяни і патріоти, здатні до ризику та інновацій – ось хто поведе українську економіку вперед у ХХІ столітті» – Концепція нової української школи.

Адже мета НУШ – виховання інноватора і громадянина, який уміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримуватись прав людини. Учитель це людина на якій тримається реформа, тому один із принципів НУШ – умотивований учитель. Один із принципів НУШ – партнерство, у тому числі між школою і батьками.

НУШ – це відповідальна школа, це школа до якої приємно ходити. Наше завдання було і є зробити українську школу відкритою, цікавою та сучасною.

Колектив педагогів перебував у творчому пошуку на шляху створення умов, які б сприяли здоров’ю, в яких учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, ураховуючи свої власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти.

Інструментом створення якісної нової освіти є інноваційна діяльність, пошук нових моделей, виявлення нових творчих можливостей вчителів.

Аналіз успішності за 2018-2019 н.р. показав, що 7 учнів закінчили навчання з Похвальними листами, 10 учнів 4 класу склали ДПА на високий та достатній рівень з української мови та з математики, під час ДПА учні 9 класу показали такі результати: з української мови – 2 учні – високий рівень, 5 учнів – достатній рівень, 5 учнів – середній рівень та 1 учень – початковий рівень; з математики – 2 учні – високий рівень, 4 учні – достатній рівень, 4 учні – середній рівень та 3 учні – початковий рівень; з географії – 2 учні – високий рівень, 1 учень – достатній рівень, 6 учнів – середній рівень та 4 учні – початковий рівень. Прищепа Єлизавета та Блідун Вікторія закінчили 9 клас з відзнакою. 2/3 учнів 5-8 класів мають початковий та середній рівень, 1/4 учнів старшої школи має достатній рівень. Підтвердили свій рівень учні 11 класу на ЗНО. Чикаленко Валерія та Гурська Руслана нагороджені срібною медаллю «За досягнення у навчанні». За підсумками районних предметних олімпіад школа виборола 10 призових місць.

Збільшилась кількість учнів, які особисто зацікавлені у здобутті глибоких знань, урізноманітнилися прийоми роботи з книгою, ІКТ. Такі учні як Гурська А., Чикаленко В., Ілліч-Токовчук О., Весельська В., Прищепа Є., Сак В., Блідун В., Ковальчук М., Ярошинська В., Назарова А., Григорчук О., Палашкевич О., Цимбалюк О., Савчук Є., Добринчук А., Довгань А. мають старання у навчанні та продемонстрували призові місця на олімпіадах. Чикаленко В. та Весельська В. нагороджені дипломами МАН. Весельська В. брала участь у відділенні «Історія» з теми «Іслам – релігія тероризму чи миру», Чикаленко В. – у відділенні «Суспільство» з теми «Нацистський концтабір смерті «Аушвіц – Біркенау».

Значно активізувалася участь учнів у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах: «Бобер», «Левеня», «Колосок», «Соняшник», «Лелека», «Кенгуру», «Орлятко» та ін.

Значну кількість відзнак отримали на конкурсах: знавців української мови ім. П.Яцика, мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г.Шевченка, «Осінні фантазії», «Туристичний зліт», «Нове освітнє середовище», «Паперовий світ», «Крізь терни до зірок», «Технічне моделювання», «Декоративний розмай», «Світ, в якому я живу», «Космічні фантазії», «Молодь обирає здоров’я».

Сьогодення потребує творчого вчителя, вчителя – дослідника, який прагне до вершин педагогічної майстерності. Тому науково – методична робота потребує нових підходів, у її структурі виявилася вся сукупність умов розвитку особистості педагога і досягнення акмеологічного рівня його професіоналізму. Завдання методичної служби школи моделювати і створювати умови для самореалізації та вдосконалення особистості перш за все педагога і учня, в умовах переходу від традиційних форм організації навчальної діяльності до розвивальних, проблемних. Діяльність методичної служби в школі була спрямована на виконання таких завдань:

– упровадження Державного стандарту в навчально-виховний процес;

– розробка методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

– упровадження інноваційних технологій;

– створення умов для неперервного вдосконалення професійної майстерності, кваліфікації педагогів;

– виявлення впливу індивідуальності педагога на творчий розвиток учня, розробка системи організації стимулювання діяльності педагога та учнів.

Методична робота в школі здійснювалась згідно із законодавчими, нормативно-правовими документами про школу та Положенням про методичну роботу. У річному плані роботи школи планувалася тематика засідань педагогічної ради, методичної ради, наради при директорі, планування здійснювалося на діагностичній основі, проводився моніторинг навчального закладу. З метою чіткої організації роботи з педагогічними кадрами видані накази: «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами», «Про організацію роботи з молодими вчителями». Загальношкільній науково-методичній проблемі підпорядкована робота методичних об’єднань, методичної ради, психолого-педагогічних семінарів, творчих груп, семінарів-консиліумів, круглих столів, тренінгів, педагогічних читань, науково-теоретичних семінарів, предметних тижнів, методичних оперативок, педагогічних виставок тощо, що дало можливість у певні мірі мобілізувати вчителів на вдосконалення навчання та виховання, активізувати їх творчу діяльність. Методична робота з педагогічними кадрами реалізувалася через роботу методичних об’єднань, а саме: вчителів початкових класів, вчителів суспільно-гуманітарного циклу, вчителів природничо – математичного циклу, класних керівників.

На початку року була створена науково-методична рада школи на чолі з директором Савіцьким С.П., до складу також увійшли заступники директорів з навчально-виховної та виховної роботи, голови методичних об’єднань. Протягом навчального року відбувалися засідання науково-методичної ради за темами: «Аналіз роботи за минулий навчальний рік», «Удосконалення та пошук активних та цікавих форм ведення уроку», «Використання ІКТ», «Здійснення індивідуального та диференційованого підходу до учня», «Самоосвіта педпрацівників». Проводилися засідання предметних кафедр де обговорювалися питання: організації та проведення контрольних зрізів знань, семінарів, педагогічних читань, відкритих уроків, круглих столів, участь у педвиставці «Сучасна освіта Житомирщини», стан самоосвіти педпрацівників. У результаті роботи над проблемною темою накопичено позитивний досвід, що допомагає перебудувати педагогічний процес відповідно до вимог базового компоненту. Учителями гуманітарного циклу розроблено систему самостійних робіт з кожної теми. Учителі математики і фізики удосконалили контроль знань за допомогою системи короткочасних самостійних робіт, домашніх завдань. Педагоги більше часу стали приділяти творчій самоосвітній роботі.

Чітка система відкритих уроків, зумовила прискорення, послідовне впровадження в практику ІКТ та досягнень психолого – педагогічої науки. Уроки вчителів: Забродської А.С., Захарової Т.А., Жеребчук М.В., Божок В.А., Фисюк Н.К., Березовського І.М., Заброцької Н.Б., Подвисоцької І.В. відзначилися високою методичною культурою й результативністю праці педагогів та учнів, результати контрольних робіт підтвердили це. Розвитку творчої активності вчителів сприяло застосування активних методів і форм роботи: обговорення статей, книг, методичні завдання, методичні дні, практичні завдання, відкриті уроки, предметні тижні, огляд – конкурс «Нестандартний урок». Цікаво пройшли бінарні уроки з української мови та літератури в 11 та 9 класах (Жеребчук М.В. та Захарова Т.А.). Застосування нестандартних методів, прийомів навчання і виховання школярів позитивно позначились на рівні знань учнів, розвитку їхнього творчого мислення.

Працюючи над творчими проблемами, вчителі використовують різні інноваційні технології, форми та методи навчання (інтерактивні технології, ІКТ, групові та парні форми роботи, інтегровані уроки, модульні системи, мультимедійні технології, клоуз -тести, уроки-екскурсії, уроки-подорожі, тести та ін.) Найбільш ефективними шляхами формування предметних та ключових компетентностей є метод проектів, практичні семінари, ігрові технології, дослідницька та наукова діяльність, знання методики викладання предмета, мотивація навчання, використання традиційних та новітніх методів і прийомів, впровадження передового педагогічного досвіду.

Учителі школи посіли 1 призове місце у районній педагогічній виставці «Сучасна освіта Житомирщини - 2019»: дипломом І ступеня нагороджені Фисюк Н.К. та Григорчук І.О. за роботу «Організація екскурсійної роботи в навчально-виховному закладі».

Вчителі брали участь у роботі методичних об’єднань, у науково-практичних конференціях при ЖДУ ім. І.Франка, у засіданнях педагогічної ради з теоретичними виступами та виступами з досвіду роботи, проводили предметні тижні, відкриті уроки, психолого-педагогічні семінари, семінари-практикуми, а саме: науково – теоретична конференція: «Створення умов для формування національно – свідомої особистості»; круглі столи: «Цінності реформи НУШ», «Яким має бути випускник НУШ»; психолого-педагогічні семінари: «Навчання і виховання успіхом», «Характеристика моделей взаємодії педагога з дитиною, учня з учнем»; педагогічні читання «Комунікативна діяльність учителя. Етикетні особливості мови. Педагогічна етика. Мова предмета», «Фанати педагогічної справи»; семінари «Особливості уроку в парадигмі сучасного освітнього простору», «Формування комунікативної компетентності під час вивчення англійської та німецької мови», «Методи навчання іноземної мови в системі компетентної освіти», «Адаптація першокласників», «Творче завдання як засіб формування інтелектуальної культури школяра»; майстер-клас «Використанні ІКТ для забезпечення якості освіти»; теоретичний семінар «Мультимедійні системи для розвитку творчих здібностей школярів», педагогічна виставка та ін. Підвищення освітнього рівня педагогів значною мірою сприяє проведенню у встановленому порядку атестації вчителів. Методичну майстерність та творчу ініціативу підтверджено двом вчителям: Фисюк Н.К. та Заброцькій Н.Б. – кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший учитель», вчителю початкових класів Ништун О.І. – підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст за 11 тарифним розрядом».

Відповідно графіка курсову перепідготовку при ЖОІППО пройшли слідуючі вчителі: Жеребчук М.В., Заброцька Н.Б., Березовський І.М., Веселовська В.В., Захарова Т.А., Меєр В.М., Забродська А.С., Ништун О.І. Проводилась значна позакласна робота з предметів, цікаво пройшли декади іноземної словесності та рідної мови, тиждень зарубіжної літератури, тиждень фізики та математики, декада початкових класів, тиждень інформатики, тиждень біології та екології. Всі ці заходи виявляють творчі здібності учнів, активізують роботу школярів. Сформована система методичної роботи в школі передбачає не тільки професійну, а й загальнокультурну, методологічну, правову підготовку вчителів.

У вчителів виникали труднощі з таких форм роботи: групова робота, організація самостійної роботи учнів, усне та ділове мовлення, ситуативне та діалогічне мовлення, лабораторні роботи, комп’ютеризоване навчання, робота з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної уваги.

Для підвищення фахової педагогічної майстерності вчителям потрібно: самовдосконалення, консультації більш досвідчених колег, методичне забезпечення практичного змісту, удосконалення знань ІКТ, матеріально-технічне забезпечення, фахові газети, журнали, практичні семінари, курси, участь у майстер-класах, у різних конкурсах.

Разом з тим потребує принципового вирішення питання успішності учнів основної та старшої школи, питання сумліннішого ставлення класних керівників до своїх обов’язків, про більш глибоке вивчення особистості школяра.

Наявність половини учнів 5-11 класів із початковим та середнім рівнем навчальних досягнень за підсумками року свідчить про недосконалу роботу класних керівників із виховання в учнів потреби відповідальності за результати навчальної діяльності. Малоефективно працювало методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу. Керівнику Захаровій Т.А. вчасно планувати роботу методоб’єднання та проводити засідання.

Окремі вчителі користуються традиційними методиками, не дотримуються індивідуального та диференційованого підходу, недостатньо цілеспрямовано проводиться робота з підвищення рівня та якості знань, не приділяється належна увага домашнім завданням. Молоді вчителі епізодично працюють над підвищенням свого науково-теоретичного рівня й методичної майстерності.

Основними завданнями методичної роботи на наступний навчальний рік вважати: використання інноваційних технологій в процесі реалізації проблемної теми, підвищення ефективної роботи школи через особистісно-орієнтовану систему навчання і виховання, формування глибоких і міцних знань учнів, покращення роботи ШМО та позакласної роботи з предметів, роботи класних керівників, організація роботи з батьками, створення портфоліо вчителями, удосконалення структури і форми роботи з обдарованими дітьми, діагностування педпрацівників, забезпечення умов для індивідуального розвитку дітей, досягнення ними рівня навченості з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів та можливостей, вивчення нормативно-правових документів, які визначають державну політику в галузі освіти.

Значна робота проведена по збагаченню матеріальної бази школи. Побілено корпус №2. Перенесено кабінет інформатики з корпусу №1 у корпус №2. Замінено вхідні двері у корпусах №1 та №2.

І. Виховна робота

Велику увагу в школі приділялось виховній роботі, зокрема:

• національно-патріотичному вихованню;

• військово-патріотичному вихованню;

• превентивному і морально-правовому вихованню;

• морально-духовному вихованню;

• правознавчій роботі;

• краєзнавчій роботі;

• гуртковій роботі.

У 2018-2019 н. р. виховна робота здійснювалася відповідно рекомендацій МОН України щодо організації виховної роботи, Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, річного плану роботи школи, річного плану виховної роботи школи та планів виховної роботи класних керівників, мала системний характер і спрямовувалась на виконання

завдань, поставлених у державних документах з проблем виховання учнівської молоді.

Виховний процес було організовано так, що у центрі уваги перебувала особистість учня як суб’єкта виховання, розвиток його внутрішнього «Я», формування індивідуального стилю життя. Пріоритетними напрямками є формування гармонійно розвиненої і національно свідомої особистості, здатної до саморозвитку, наділеної глибокою громадянською відповідальністю,

високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, з відповідним ставленням до культури і мистецтва, природи, праці.

Педагогічний колектив у 2018- 2019 навчальному році працював над виховною проблемою «Формування свідомого громадянина, патріота ».

Система виховної роботи починається з планування. Усі види планів були складені на підставі сучасних вимог до планування системи виховної роботи, скоординовані, в основу було покладено аналіз роботи за минулий навчальний рік. Плани роботи класних керівників є певними виховними проектами, де передбачається перспектива як індивідуального, так і колективного впливу на особистість учня, відслідковуються індивідуальні здібності, потреби та

запити дітей і аналізується кінцевий результат. Всі плани виховної роботи класних керівників були проаналізовані заступником директора з виховної роботи.

У школі є 11 класних колективів здобувачів освіти, які плідно працюють з призначеними класними керівниками. У своїй роботі педагоги використовують різноманітні форми роботи, як індивідуальні, так і групові. Один раз в тиждень в кожному класі проводились години класного керівника, на яких відбувалося обговорення з учнями конкретної запланованої теми. Крім того,

свою виховну діяльність класні керівники здійснювали в постійному контакті з учнями під час уроків, перерв, в позаурочний час. На сучасному етапі класні керівники практикують методи виховання не тільки як засіб подолання негативних тенденцій у розвитку особистості, але і як засіб формування позитивних властивостей і якостей.

Аналіз стану виховної роботи в школі показав, що колектив школи плідно працює у напрямку національного та громадянського виховання учнів, формування у них свідомого ставлення до навчання і праці, створення життєдіяльних класних колективів. Пріоритетними

напрямками роботи є:

- формування творчо мислячої особистості з розвинутим почуттям національної гідності і чітко визначеною громадянською позицією;

- турбота про фізичне здоров'я учнів;

- співтворчість вчителів, учнів та батьків;

- превентивне виховання учнів;

- забезпечення високого рівня виховання на українських історичних і культурних традиціях і загальнолюдських цінностях;

- повага до кожної особистості.

Класні керівники багато уваги приділяють своїм учнівським колективам,

індивідуальній роботі з дітьми, організації позаурочної пізнавальної діяльності, укріпленню контактів з батьками, взаємодії з учителями - предметниками.

Теми виховних годин вибиралися з урахуванням важливості для сьогодення, більшість із них пов’язані з основним завданням сучасної школи: розвиток національно-патріотичної свідомості.

Упродовж року були проведені різноманітні тематичні виховні години, а також інші заходи. План виховної роботи школи був спрямований на реалізацію основних завдань і пріоритетних напрямків з урахуванням народного календаря, традицій школи та загальнодержавних свят.

Всі заплановані і проведені загальношкільні заходи були спрямовані саме на те, щоб викликати в дітей почуття радості, захоплення, подиву, виховувати в них високі моральні якості, естетичні смаки, розкривати нові таланти.

Більшість класних керівників працюють на перспективу, спрямовують свою практичну діяльність на забезпечення наступності духовного і морального досвіду, підготовці особистості до успішної життєдіяльності.

У січні класні керівники провели виховні години до Дня Соборності та створили ланцюг єднання « Схід і Захід разом!», до Дня Державного Прапора України, у лютому – мітинг до Дня миротворця.

У березні відбулися тематичні виховні години, літературні читання у рамках

Шевченківського тижня, класоводи разом з учнями початкових класів провели свято зустрічі весни для жителів села.

Цього року дуже багато уваги приділялося роботі з молоддю, метою якої є розворушення юної свідомості щодо усвідомлення національної приналежності, формування патріотичних почуттів і бажання бути небайдужим до долі рідної країни. Тому було започатковано кілька благодійних проектів, спрямованих на допомогу воїнам. Представники громадської організації провели з учнями 4 класу майстер-клас з виготовлення сердець для онкохворих дітей. До Дня примирення та до Дня Перемоги учні школи взяли участь у мітингу біля братської могили в с. Березівка. Пройшли заходи до Дня Європи та флешмоб до Дня вишиванки.

Дуже часто національно-патріотичний переплітається із морально-духовним аспектом, бо в єдності вони є основою української педагогіки.

Нетрадиційно у школі відбулося святкове завершення навчального року. Воно

вирізнялося відсутністю помпезності та завчених віршиків. Учні взяли участь

у квесті «Знайди дзвінок».

Завершення навчального року цьогоріч відбулося по-особливому нетрадиційно. Учні 4 класу разом з батьками і класоводом відвідали дендропарк в с. Буки Київської області.

У другому семестрі велика увага приділялася профорієнтаційній роботі серед учнів 9 – 11 класів. Вони мали змогу поспілкуватися із представниками навчальних закладів м. Житомира. Випускники школи знайомили учнів із закладами м. Києва, в яких вони навчаються.

Неабияка увага спрямована і на виховання здорового способу життя.

Учні школи – учасники різних спортивних змагань. У районному конкурсі « Молодь обирає здоров’я» команда школи посіла 1 місце.

Для дівчат 6-8 класів медичним працівником школи проведено бесіду

на тему:«Гігієнічні засоби».

Представники поліції м. Житомира провели заняття для учнів 1-5 класі на тему "10 правил безпеки" і подарували школярам засоби безпеки на дорозі.

Правове виховання сприяло формуванню у здобувачів освіти моральних почуттів, які регулювали б їхню поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, справедливості, відповідальності. Завдяки правовихованню в дітей та молоді мають вироблятися навички і звички високоморальної поведінки. І нарешті, завданням правовиховання, яке визначає характер всієї виховної роботи, є забезпечення подолання окремими учнями шкідливих навичок і звичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.

Правоосвітня та правовиховна робота в закладі у 2018-2019 навчальному році

здійснювалась згідно із річним планом виховної роботи через систему заходів, які реалізовувались адміністрацією закладу, класними керівниками, вчителями-предметниками, педагогом-організатором, соціально-психологічною службою, учнівським самоврядуванням.

Належна увага приділялася і превентивному вихованню. Працювала Рада з профілактики правопорушень, на засіданнях якої розглядаються планові питання та нагальні проблеми. Класні керівники проводили з учнями бесіди про недопущення поширення такого явища в колективі як булінг, продемонстровано відеоролик про небезпеку булінгу, яка підстерігає в соціальних мережах та Інтернеті.

Проводилася також профілактична робота і з учителями щодо запобігання випадкам порушення прав дитини , а саме було проведено такі заходи: тренінг в рамках Програми «Демократична школа», лекція «Взаємостосунки вчитель–учень. Вплив авторитарної поведінки на особистість учня».

Учні школи доглядають за клумбами на подвір’ї школи, що сприяє їхній

згуртованості, відповідальності та усвідомленню, що красу можна створити власними руками.

Батьки та учні 4 класу облаштували нову клумбу, висадили зелені насадження.

Учні – старшокласники брали участь у акції « Посади ліс», організованою Березівським лісництвом.

Десятикласники разом з класним керівником Божок В.А. взяли участь в екологічному проекті « Захисти довкілля». Вони звернули увагу на жахливий стан довкілля на території села. Направили звернення до сільської ради.

Звісно, не можна оминути художньо-естетичний розвиток сучасного школяра. Цьому сприяють багато заходів. Це і виховні години, позакласні заходи, традиційні заходи щодо Дня вчителя, 8 Березня, Нового року, Дня Збройних Сил України, Андріївські вечорниці, свято до Дня святого Миколая, які впливають на формування життєвих цінностей. До Великодніх свят учні початкових класів провели « Великодні посиденьки».

Класні керівники впродовж року організовували свята з учнями своїх класів, проводили цікаві екскурсії та брали участь в різних конкурсах.

До Дня матері діти початкових класних власноруч виготовили своїм матусям та бабусям листівки.

Безсумнівно, естетичному вихованню сприяють систематичні виставки дитячих малюнків і тематичних плакатів, фотоматеріалів.

Слід відзначити, що класні керівники початкових класів тісно співпрацюють із Березівським навчально-реабілітаційним центром. До Дня рідної мови традиційно учні 4 класу провели спільне свято « Мово рідна, слово рідне…»

Учні школи часто відвідують шкільну і сільську бібліотеки, беруть участь у різних заходах.

Протягом семестру традиційно проводилися відкриті виховних години. Серед них такі :

1- – Свято букварика, 2- – День зустрічі весни, 3 кл. – Прийшла до нас квітуча весна, 4кл. – Профілактика захворювань ( вистава), 9кл.- Андріївські вечорниці», « Учителю, тобі низесенько вклонюсь» - 10 кл.,

« Пікассо – творець прекрасного» -8 кл.

Але не всі класні керівники провели відкриті виховні години згідно плану роботи школи.

Велика увага в школі приділяється питанню охорони дитинства.

На належному рівні працює соціально-психологічна служба. Велика увага приділяється питанню охорони дитинства. У школі створено банк даних, у якому є відомості про дітей з неблагонадійних сімей, дітей із багатодітних сімей, малозабезпечених сімей, дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з неповних сімей, дітей-інвалідів. Соціальний

педагог може дати вичерпну інформацію по кожній із цих категорій дітей. Усі вони відображені у соціально-педагогічному паспорті школи. Станом на 04.06.2019 р. на обліку школи стоять такі

категорії дітей: малозабезпечених сімей – 1, кількість дітей із багатодітних сімей — 21, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування - 6,

чорнобильців -7 , дітей-інвалідів - 3, діти учасників АТО – 2, діти, чиї батьки загинули під час боїв в АТО - 0, внутрішньо переміщені особи - 1. Усі ці діти перебувають під постійною увагою, вивчається матеріальний стан сімей, умови проживання та виховання, при потребі надається

необхідна допомога у вигляді безкоштовного харчування, новорічних подарунків та запрошень на різноманітні заходи, які проводяться в районі.

Багато роботи проведено шкільним психологом:

- вивчення професійних інтересів та здібностей (9кл.);

- тренінгові заняття з адаптації 1 і 5 класів (5 кл.);

- соціометричне дослідження статусу в колективі однокласників дітей з ООП;

- індивідуальна діагностика пізнавальної та емоційної сфери дітей з ООП;

- корекційно-розвивальні заняття зі дітьми з ООП;

- діагностичне дослідження готовності четвертокласників до навчання в середній ланці, а

саме:

- дослідження особистісного розвитку(тривожність, агресивність, впевненість, естетична

чутливість...);

- вивчення операцій мислення;

- статус учня в класі (соціометрія). На основі досліджень та їхнього аналізу психолог проводила індивідуальні консультації з окремими учнями, батьками, давала рекомендації вчителям.

У школі проводяться методичні об'єднання класних керівників 1-11 класів(голова методичного об’єднання – Фисюк Н.К.)

На засіданні методичного об'єднання серед питань, що розглядались, були і

обговорення проблем виховання сучасної особистості, проблем родинного виховання як необхідної умови забезпечення духовної єдності поколінь, ознайомлення з новими формами виховної роботи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

У 2018-2019 н.р. обговорені і опрацьовані питання методичної

роботи із обдарованими дітьми у системі виховної роботи класного керівника, превентивна освіта в сучасній школі, аналіз виховних заходів. Особливо піднімалося питання щодо індивідуального підходу вчителя до кожного учня, виявлення певних переваг кожного школяра та використання похвали як заохочення до навчання.

Продумані, чітко організовані заходи, що проводяться в класах і школі, сприяють не тільки естетичному вихованню, а й дають високий навчально-пізнавальний ефект та забезпечують всебічний розвиток дітей.

В сучасних умовах особливої актуальності набула проблема виховання та самовиховання творчої особистості, здатної на самостійну діяльність та саморозвиток.

Саме тому важливою ланкою життя учнівського колективу є учнівське самоврядування.

Воно виховує у школярів ініціативність, активність, самостійність, відповідальність,організаторські здібності. Координуючим центром діяльності учнівського колективу стала Козацька Рада самоврядування, очолювана головою Ради, ученицею 11 класу Дубовою Дар’єю. До учнівського

парламенту входять представники учнів 5-11 класів.

Класні колективи сформували рої, які мають назву, гасло, пісню. Обрано ройових. Кожен рій працює за певним напрямком патріотичного виховання, оформлено відповідні матеріали.11 травня відбувся у школі І етап національно-патріотичної гри « Джура». 5- 7 червня команда школи посіла 6 місце у ІІ етапі гри « Джура».

Учнівське самоврядування є способом організації життя колективу, залучення учнів до планування, організації, контролю та підведення підсумків їх навчальної, трудової, суспільно-корисної діяльності. Воно уособлює демократичну атмосферу, захищає й забезпечує права всіх учасників колективу, сприяє формуванню у них громадянськості, організаторських якостей, допомагає педагогічному колективу в проведені різноманітних заходів. На жаль, цього року учнівський парламент був мало активним. Він не завжди долучався до діяльності школи і не виявляв особливих ініціатив. Ця ланка потребує переформатування. Голова Ради мало виявляла ініціативу, нерегулярно проходили засідання.

Висвітлюється діяльність школи на її сайті.

У школі систематично проходять змагання між класами з футболу,

волейболу, тенісу та ін. Учні школи беруть активну участь у спортивних змаганнях.

Адміністрація школи тримає під постійним контролем облік відвідування навчальних занять учнями, пропуски уроків без поважних причин, запізнення до школи тощо. У разі відсутності учня, класні керівники інформують батьків, з'ясовують причини відсутності. Класні керівники ведуть облік всіх пропущених уроків та мають документи, що підтверджують причини

пропусків навчальних занять з учнями, схильними до пропусків уроків без поважних причин.

Ведеться систематична роз'яснювальна робота.

Аналіз організації виховної роботи у 2018-2019 н.р. свідчить про те, що робота була керованою, планомірною і дала здебільшого позитивні результати у рівні вихованості учнів, згуртованості класних колективів, зростанні творчої віддачі педагогів.

У 2018-2019 н.р. у школі працювали такі гуртки:

1. Вокально-хоровий 1-5 кл., 6-11 кл. (Дем’янчук А.А.).

2. Військово – патріотичний гурток «Джура» (керівник Григорчук І.О.)

3. «Творча майстерня» (керівник Григорчук І.О.)

4.Військово – патріотичний гурток «Джура» ( Веселовська В.В.)

Учителі школи усвідомлюють завдання, які сьогодні поставлені перед загальноосвітньою школою, і працюють на кінцевий результат - виховання свідомого громадянина Української держави, формування освіченої, творчої, морально та фізично здорової особистості.

Протягом року 2018-2019 навчального року системно здійснювався контроль за виконанням вимог щодо безпеки життєдіяльності учнів під час освітнього процесу та в позаурочний час. У роботі з дітьми педагогічні працівники дотримувалися вимог законів України, нормативних документів з питань безпеки життєдіяльності учнів, «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу», «Про пожежну

безпеку», комплексних заходів щодо збереження життя та здоров’я учнів, запобігання травматизму. Класні керівники вчасно проводили з учнями інструктажі з ТБ, заплановані заходи в рамках Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності, цільові бесіди про збереження життя та здоров’я, про що заносили відповідні записи до журналів з ТБ встановленої форми, планів класних керівників, класних журналів.

З метою забезпечення безпеки життєдіяльності учнів, керуючись відповідною нормативною базою, в школі була організована робота з безпеки життєдіяльності.

У вересні класними керівниками з усіма учнями школи проведено вступний інструктаж із безпеки життєдіяльності, протягом навчального року проводилися первинні інструктажі з техніки безпеки та з безпеки життєдіяльності перед виконанням лабораторних, практичних робіт, під час роботи в майстерні, на заняттях з трудового навчання та фізкультури.

Перед виконанням специфічних видів робіт обов’язково проводився цільовий інструктаж.

Перед початком навчального року всі учні школи пройшли медичний огляд. Своєчасно і якісно була проведена підготовка школи до роботи в новому навчальному році та до зими.

Упродовж року були проведені профілактичні заходи щодо попередження дитячого травматизму. Перед початком усіх канікул класні керівники проводили інструктажі і бесіди з безпеки життєдіяльності під час канікул. Класні керівники провели всі заплановані бесіди та заняття з дітьми по вивченню правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, правил користування природним газом, правил поведінки в громадських місцях та на воді.

На класних батьківських зборах проводилась роз’яснювальна робота з батьками щодо збереження здоров’я дітей. В ході виховної діяльності в шкільному колективі проводилась роз’яснювальна робота з питань профілактики шкідливих звичок серед школярів. Було проведено ряд просвітницьких заходів соціально-психологічною службою закладу з метою підвищення рівня обізнаності учнів щодо небезпек, які несуть необдумані вчинки підлітків.

Під час уроків з учнями проводились фізкультхвилинки.

На виконання вимог Закону України «Про цивільну оборону України», Постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення, єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом Начальника цивільної оброни Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009р. No841, наказу по школі «Про підсумки виконання плану основних заходів цивільного захисту у 2018 році та завдання на 2019 рік», плану підготовки цивільного захисту на 2019 рік у навчальному закладі проводили відповідну роботу щодо підготовки цивільного захисту.

У школі організація відпочинку учнів здійснювалась на належному рівні. Упродовж зміни було оздоровлено 60 учнів в пришкільному таборі та 20 учнів у мовному таборі. Приємним є те, що цього року досить вдалою була робота пришкільного літнього табору ( начальник табору Бойчук І.С.) та мовного табору (начальник табору Григорчук І.О.). Вихователі Меєр В.В., Сак Ю.А., Ништун О.І., Забродська А.С., Іщук С.В., Подвисоцька І. В., музичний керівник Дем’янчук А.А., вчитель фізкультури Веселовська В.В. урізноманітнили перебування школярів у таборі, додали багато цікавинок, дали можливість спробувати нові види діяльності та розкрити додаткові таланти. Малеча мала змогу співати, танцювати, вивчати англійську та німецьку мову, брати участь у різних майстер-класах та інших розвагах, відвідувати екскурсії.

Упродовж навчального року учні не лише навчались, а й активно відпочивали під час перерв та в післяурочний час. З цією метою організовувалось проведення різноманітних виховних та розважальних заходів.

Успіх навчання і виховання молодого покоління багато в чому залежить від того, настільки тісні стосунки школи і сім`ї. Це, з одного боку, участь батьків у вихованні, яке здійснюється школою, з іншого – вплив школи на сім`ю. Батьківські комітети класів та школи є дієвою формою організації роботи з батьками.

У нашій школі свій вклад у виховання дітей вносять батьки: беруть участь у підготовці та проведенні шкільних виховних заходів, є активними учасниками організації і проведення екскурсійних поїздок, беруть активну участь у реалізації різноманітних проектів.

Робота з батьками була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Були проведені загальношкільні та класні батьківські збори. Слід відзначити активну діяльність батьківського комітету школи.

Мета, основні напрямки роботи та завдання школи на 2019-2020 навчальний рік

Пріоритетними напрямками роботи школи у 2019-2020 навчальному році є :

• Впровадження основних положень НУШ в початковій школі ;

• Продовження роботи над впровадженням моделі школи як цілісної системи ;

• Створення організаційних умов для забезпечення безперевного вдосконалення

фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

• Залучення педагогів до експериментальної роботи, до впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес з подальшим узагальненням їх досвіду роботи;

• Застосування нестандартних форм роботи з педагогами;

• Забезпечення соціального захисту дітей пільгових категорій та створення

оптимальних умов для навчання обдарованих учнів;

• Формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу;

• Забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників

освітнього процесу;

• Зміцнення матеріально-технічної бази, покращення харчування та медичного

обслуговування дітей.

• Забезпечення ефективної взаємодії з батьківською громадськістю, розвитку учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації життєдіяльності школи.

У наступному 2019 - 2020 році школа продовжить роботу над темою «Створення умов для формування соціальної компетентності та самореалізації

особистості, розвитку духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу учнів»

Кiлькiсть переглядiв: 89

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.